ผมมีโอกาสได้ไปที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะมาครับพิทีกรบอกว่าอีกไม่นานนี้ถ่าหินของเเม่เมาะก็จะหมดลงแล้วครับอี25-ปีถึงจะใด้ครับ ถึงข่าวที่ถาหินจะหมดมันจะเป็นข่าวเก่า  แต่พวกเราก็ควรช่วยกันประหยัดไฟฟ้ากันนะครับ ถ้าพวกเราชวยกันประหยัดไฟฟ้าใช้เท่าที่จำเป็นถ่าหินก็จะเหลือใชไปอีกนาน  และคนบันยาย ก็บอกว่าตอนนี้ประเทคไทยกำลังหาเเห่ลงไฟฟ้าเเห่ลงใหม่ที่ไม่มีผลกรทบต่อสิ่งแวลล้อม แล้วตอนนี้ปรเทศไทยกำลังศึษาเกี่ยวกับ โรงงานปติกรนิวเคลีย อยู่เพราะเป็นผลดีต่อสภาพอากาศและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ถ้ามีการระเบิดของโรงงานนิวเคลียก็จะส่งผนกระทบป็นจำนวนมา จึงทำให้ตอนนี้ต้องศึกษาเกี่ยวกับโรงงานปติกรนิวเคลียกันอยู่ครับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ลำปาง Mae Moh Coal Plant, Lampang province
Advertisements