รวมใจกันปิกไฟลดภาวโลกรอนพร้อมกัน วันเส่าที่27 มีนาคม 2553 ตอนเวลา2ทุ้ม30นาที่    เป็นโคลงการของhttp://www.earthhour.orgเพือนให้โลกโลกของให้ใด้ทำงานน้อยลงเป็นเวลลาซั้นๆ4-5นาที่   เพืองแสดงให้เห็นว่าโลกเรานี้กำลังใกลถึงวิกฤภาวโลกร้อนแล้ว  ดังนั้นเราควรที่จะช้วยกับลดภาวโลกรอนดวยวิที่งายๆคือ ชวยกันปิดไปตอนเวลา20.30น.ของวันที่27มีนาคม 2553  และยังมีวิธีการลดภาวะโลกร้อนอีกม่กมายโดยการ  แยกขยะตามชนิดของขยะเพื่อเมื่อถึงเวลลายขันตอนการทำลายขยะจะใด้ไม่ตองซินเปลืองพละงาน  
วิธีลดภาวดลกร้อนอีกอยางนึงที่ง้ายๆคือ ใช้ไฟไฟ้ในสวนที่จำเป็นและปิดไฟในส่วนที่ไม่จำเป็น  และบรโภคสิงคาที่มีเครืองหมายที่ทำมาจากวสดุธรรมชาติ เพือจะใด้ง้ายตอกการทำลายวัสดุนั้นๆ
 
นอกเหนือจากวิธีค้างบนที่ผมกล่าวมายังมีวิธีอืนอีกเช่น  ปลูกต้นไม่  ไม่เผาขยะ ไม่ซือของที่ทำจากสัตว์ป่า ไม่เปิดน้ำทิงไว  ไม่ตัดไม้ทำลายป่า รีไสเคิลวัสดุที่เราสามารถนำกับมาใช้ใหม่ใด้
ลีดเลียงการใช้วัสดุที่ย้อยสลายยาดเช่น โฟม พลาสติก
 
<iframe src="http://www.earthhour.org/widget/vote/widget.htm" scrolling="no" frameborder="no" width="480" height="340"></iframe>
Advertisements